20
Říj

Barokní sýpka zámku Příčovy

SÝPKA PŘÍČOVY

Barokní sýpka je součástí drobného venkovského panského sídla ve Středočeském kraji na jih od Prahy v obci Příčovy.

Panství bylo v počátku svého vzniku, vystavěno do osově symetrické barokní kompozice skládající se ze čtyř budov. Ústřední zámecká budova byla doplněna dvěma hospodářskými stavbami – sýpkou a budovou stájí, či kočárovny, která se do dnešní doby nedochovala. Čtvrtá stavba velmi skromných rozměrů stála na nádvoří v přesné návaznosti na hlavní osu zámku. K výše zmíněné zámecké kompozici patřil také poplužní dvůr s pivovarem, hostincem a ovčínem.

Stavebníkem zámku byl radní nového města pražského Ferdinand Ignác Schönpflug. Stavbu započal v roce 1712, ve svém pokročilém věku. Po jeho smrti získává majetky jeden z jeho synů, který zámek v roce 1749 prodává. K bydlení rodu stavebníka sloužil zámek po necelé dvě generace, po prodeji následně plnil pouze funkci správního centra Příčovského panství. Jako pouhé správní centrum se stalo panství předmětem častých majetkových změn a k trvalému bydlení většinu času nesloužilo. Fakt, že v zámku nikdo po dlouhé roky trvale nesídlil, byl důvodem k dochování zámku do dnešní doby bez radikálnějších, na první pohled znatelných zásahů do stavební struktury.

Nejvýrazněji se od původní podoby v době vzniku vzdálilo celkové uspořádání areálu. Největší změnou je ztráta důležité osové kompozice, s níž byl areál založen, oddělení poplužního dvora a rozprodání pozemků po reformě ve 20. století. Dnes je zámek obklopen ze všech stran novou zástavbou rodinných domů.

Objekt původní sýpky je dvoupodlažní budova obdélného půdorysu vyzděna z lomového kamene. Sýpka, stejně jako zámecká budova, byla dochována bez radikálnějších přestaveb a zásahů do stavební struktury. Štíty sýpky byly v minulosti pravděpodobně zdobené – ve střední části byl štít zakončen korunovou římsou půlkruhového tvaru a na rozích štítů byly původně osazeny ozdobné prvky.

Současná majitelka zámečku se postupně snaží o obnovu areálu a zbylých objektů na pozemku – sýpky a v budoucnu také samotné zámecké budovy.